Pencapaian Piagam Pelanggan Cetak
Oleh Administrator   
Isnin, 18 Agustus 2014 14:06

 

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tempoh 1 Jan 2021 hingga 30 Disember 2021

BIL

PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH/SASARAN

PERATUS PENCAPAIAN

1.

PENDAFTARAN URUSNIAGA DAN BUKAN URUSNIAGA

Pendaftaran pindahmilik oleh penerima @ penolak dengan dokumen yang lengkap

1 hari bekerja

100%

2.

PENDAFTARAN HAKMILIK SEMENTARA MUKIM AKAN DIDAFTARKAN SELEPAS PEMBAYARAN NOTIS BAHAWA HASIL TANAH HARUS DIBAYAR ( BORANG 5A KANUN TANAH NEGARA

5 hari bekerja

100%

3.

KEBENARAN URUSNIAGA

Kelulusan Pentadbir Tanah

Kelulusan daripada PTG

Kelulusan daripada Menteri Besar

Kelulusan daripada Exco

5 hari bekerja

10 hari bekerja

30 hari bekerja

60 hari bekerja

100%

95%

94%

96%

4.

PERMOHONAN TANAH (INDIVIDU)

Siasatan SO

Penyediaan Borang 5A setelah mendapat kelulusan MMKN

 

6 bulan

7 hari bekerja

 

82%

100%

5.

PECAH SEMPADAN/PECAH BAHAGIAN

Keputusan OSC hingga kepada kelulusan Pentadbir Tanah

TUKAR SYARAT DAN PECAH SEMPADAN SERENTAK PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA

Permohonan daripada juruukur berlesen (JUB) kepada MMKN

Penyediaan Borang 5A selepas persetujuan bertulis diterima daripada tuan tanah

 

7 hari bekerja

 

 

 

7 hari bekerja

5 hari bekerja

 

81%85%

94%

6.

PENYATUAN TANAH

Siasatan SO

 

21 hari bekerja

 

80%

7.

TUKAR SYARAT TANAH

Siasatan SO hingga kepada PTG

Borang 7G dikeluarkan setelah keputusan MMKN diterima

Keseluruhan proses tukar syarat tanah

 

38 hari bekerja

5 hari bekerja

4 bulan

 

65%

100%

100%

8.

LESEN MENDUDUKI SEMENTARA (LMS)

Siasatan ke atas tanah melalui Notis 29 A

 

1 bulan

 

75%

9.

PENGAMBILAN TANAH

Mengeluarkan surat panggilan bicara selepas penerimaan warta

Pengeluaran Borang H

Bayaran Pampasan selepas terima waran 'bayaran melalui EFT(Electronic Fund Transfer)'-masuk akaun bank penerima pampasan

 

7 hari bekerja

 

Tarikh Perbicaraan

14 hari bekerja

 

86%

 

92%

91%

10.

PERMIT PENGALIHAN

Surat kelulusan permit baru pengalihan

Surat kelulusan permit sambungan pengalihan

 

7 hari bekerja

1 hari bekerja

 

97%

100%

11.

PENERIMAAN HASIL TANAH

10 minit

100%

12.

BAUCER BAYARAN AKAN DISEDIAKAN SETELAH PENERIMAAN INVOIS

melalui SPEKS

14 hari bekerja

100%

13.

GUAMAN GADAIAN

Tarikh siasatan ditetapkan setelah penerimaan permohonan

Penetapan tarikh lelongan

Borang 16 I dikeluarkan setelah selesai meneriam bayaran

 

7 hari bekerja

Tarikh perbicaraan

7 hari bekerja

 

100%

100%

100%

14.

ADUAN PELANGGAN

Mengambil tindakan ke atas aduan yang diterima

 

30 hari bekerja

 

100%

15.

KEPUTUSAN MMKN HENDAKLAH DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHON MELALUI PESANAN RINGKAS SMS/TELEFON

1 hari bekerja

100%

DiKemaskini Pada Rabu, 01 September 2021 16:37
Jumlah Capaian Ke Laman ini :3841 kali.